ผู้อำนวยการโรงเรียน

ดร.เจษฎา  ธีระตระกูล

ลิงค์หน่วยงานต่าง ๆ

Home ความเป็นมา

ความเป็นมา

โรงเรียนหนองโพวิทยา มีกำเนิดมาจากประชาชนชาวตำบลหนองโพที่ต้องการให้มีโรงเรียนมัธยมศึกษาขึ้นเพี่อให้บุตรหลานได้ศึกษาเล่าเรียน โดยไม่ต้องเดินทางไปศึกษาที่อื่น ประชาชนชาวหนองโพและใกล้เคียงจึงพร้อมใจกันจัดหาที่ดินจำนวน 34 ไร่ 2 งาน 75 ตารางวา โดยช่วยกันสมทบทุนซื้อจากเจ้าของที่ดินในราคาไร่ละ 10,000 บาท และมีผู้ยกที่ดินให้โดยไม่คิดมูลค่าอีกจำนวนหนึ่ง โดยการนำของนายวิเชียร หอมหวน กำนันตำบลหนองโพในขณะนั้น และมีพระครูมานิตย์ มุนิจโร (พระครูพิพิธศาสนกิจ) เจ้าอาวาสวัดหนองโพเป็นที่ปรึกษาพร้อมด้วยคณะกรรมการตำบลหนองโพได้ร่วมกันปรับปรุงพื้นที่ โดยอาศัยเครื่องมือของชาวหนองโพ โดยมีนายบุญซอม หอมหวน เป็นกำลังสำคัญอีกท่านหนึ่ง จากนั้นคณะกรรมการได้เสนอเรื่องราวขอเปิดโรงเรียนต่อทางราชการและกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศเปิดโรงเรียนมัธยมศึกษา สอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2519 โดยใช้ชื่อ "โร“เรียนหนองโพ" และต่อมาได้ขออนุมัติเปลื่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนหนองโพวิทยา” เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2520 ใช้อักษรย่อว่า “น.พ.ว.” โรงเรียนหนองโพวิทยานี้เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาระดับตำบลที่อยู่ในโครงการทดลองสอนวิชาชีพระดับตำบล ปี 2519 โดยมีวัตถุประสงค์จะส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ด้านวิชาการและวิชาชีพไปพร้อมกัน เมื่อนักเรียนจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นแล้ว ถ้าไม่ประสงค์จะศึกษาต่อก็อาจจะประกอบอาชีพได้

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม 2016 เวลา 09:11 น.)