ผู้อำนวยการโรงเรียน

ดร.เจษฎา  ธีระตระกูล

ลิงค์หน่วยงานต่าง ๆ

Home วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์

โรงเรียนหนองโพวิทยา เป็นโรงเรียนที่มีการจัดการศึกษา

โดยประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายชุมชน

พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ

เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ สู่ความเป็นสากล

มีทักษะในการดำรงชีวิต มีความเป็นไทย ใช้ชีวิตอย่างพอเพียง

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 02 มิถุนายน 2016 เวลา 10:32 น.)