Home พันธกิจ

พันธกิจ

ขับเคลื่อนพลังปัญญา

พลังประสบการณ์ พลังทรัพย์

เพื่อให้สามารถเป็นโรงเรียนที่เติมฝันให้คนในชนบท

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม 2016 เวลา 09:09 น.)